Menu Zamknij

Dlaczego warto studiować Historię na KUL?

Kultura
Edukacja
Służby mundurowe
Administracja, Samorząd, Biuro
Archiwa, Biblioteki

Szeroka wiedza z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz liczne zajęcia z bogatej oferty edukacyjnej realizowanej na zajęciach ogólnouniwersyteckich, specjalistycznych i fakultatywnych, wyposażają Absolwenta w szeroką wiedzę humanistyczną i cenione na rynku pracy kompetencje związane z ogólnym wykształceniem humanistycznym, wskazanych m.in. na liście „kompetencji przyszłości”, opracowywanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, wśród których na czele znajdują się właściwe humanistom kompetencje miękkie: krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie, umiejętność planowania pracy, znajomość kontekstu kulturowego. W programie studiów znajdują się także zajęcia praktyczne w zakresie obsługi arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, programów GIS-owych, systemów archiwizacji danych. W efekcie Absolwent nabywa umiejętności, które są szczególnie poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

Nasi Absolwenci najczęściej znajdują pracę w szkolnictwie posiadając uprawnienia do nauki historii, jako archiwiści, managerowie i pracownicy muzeów i instytucji kultury, dziennikarze, w administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych oraz sektorze turystycznym. Studia przygotowują także do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym. Wraz z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy powstają też nowe zawody, w których umiejętności zdobywane na studiach historycznych okazują się kluczowe, jak choćby manager, broker i selektor informacji.