Menu Zamknij

O studiach

Studia historyczne prowadzone są na KUL od ponad stu lat, czyli od 1918 roku, gdy powstał Uniwersytet. W tym czasie wielokrotnie zmieniały się programy studiów i systemy nauczania. W czasach komunistycznych np. były one ściśle narzucane przez władze ministerialne, a liczba studentów na pierwszym roku była reglamentowana przez ministerstwo. Obecnie, zgodnie z normami Unii Europejskiej, obowiązuje w Polsce i na KUL trzystopniowy system uniwersyteckich studiów historycznych: trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie studia magisterskie i czteroletnie studia doktoranckie. Student(ka) może zakończyć studia na każdym z tych etapów, uzyskując tytuł licencjata, magistra lub doktora historii. Sam proces nauczania na pierwszym etapie dzieli się na dwie główne kategorie: zajęcia merytoryczno-problemowe i warsztatowe. Te pierwsze mają na celu pogłębić i utrwalić wiedzę merytoryczną studentów z zakresu historii powszechnej i historii Polski. Obejmują one wykłady kursoryczne i monograficzne oraz specjalistyczne konwersatoria według epok w układzie chronologicznym: od starożytności, przez średniowiecze i epokę nowożytną, aż po historię współczesną z podziałem na historię Polski i historię powszechną. Drugą kategorię stanowią zajęcia warsztatowe. Ich celem jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej. Zaczynają się one od „Wstępu do badań historycznych” i są kontynuowane na specjalistycznych proseminariach i seminariach licencjackich, gdzie student(ka) zostaje przygotowany(a) do napisania samodzielnej pracy licencjackiej. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji naukowych i zakończonej z sukcesem publicznej obronie tejże pracy, student(ka) uzyskuje pierwszy stopień zawodowy „licencjata historii”.

Na drugim etapie, studiów magisterskich, studenci uzyskują specjalistyczną wiedzę merytoryczną wybierając jedną z dwóch ścieżek programowych: Historii społecznej lub Historii wojskowości na pierwszym roku oraz Historii religii lub Historii polityki i stosunków międzynarodowych na II roku. W ramach każdej z tych ścieżek prowadzone są wykłady ogólne, wykłady monograficzne i zajęcia warsztatowe. Równolegle do nich studenci uczęszczają na wybrane przez siebie seminarium magisterskie, gdzie pod kierunkiem profesora piszą samodzielną pracę magisterską. Ponadto na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej studenci uzyskują specjalistyczną wiedzę z Nauk pomocniczych historii, z Historii historiografii i metodologii historii oraz ze Współczesnych problemów humanistyki. Publiczna obrona pracy magisterskiej wieńczy drugi etap studiów a absolwent(ka) uzyskuje tytuł zawodowy magistra historii.

Na studiach licencjackich i magisterskich studenci uczestniczą również w zajęciach językowych (język łaciński i nowożytny) oraz w zajęciach ogólnouniwersyteckich (logika, etyka, historia filozofii, przedsiębiorczość itd.). Ich uzupełnieniem jest bogata oferta zajęć sportowych, realizowanych na nowoczesnych obiektach w kampusie KUL.

Ponadto w ramach dwóch pierwszych etapów studiów historycznych na KUL studenci mogą wybrać jedną ze specjalizacji, które w przyszłości pomogą im w wyborze kariery zawodowej. Są to: „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” i „Animacja kultury regionalnej i lokalnej” na pierwszym stopniu oraz Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją i Specjalizacja nauczycielska na drugim stopniu.

Dla osób osiągających najwyższe wyniki w nauce i zainteresowanych dalszym rozwojem własnej kariery naukowej istnieje możliwość udziału w Szkole Doktorskiej, gdzie w cyklu czteroletnich studiów mogą uzyskać tytuł doktora historii.