Menu Zamknij

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów historycznych I stopnia

 • posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych oraz wiedzę szczegółową dotyczącą historii Polski i historii powszechnej;
 • potrafi interpretować fakty i procesy historyczne w powiązaniu z aktualnymi problemami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi
 • zna i umie posługiwać się metodami pozyskiwania, analizowania i opracowywania informacji źródłowych, a także posiada umiejętność krytycznej analizy literatury przedmiotu;
 • potrafi wykazywać troskę o zachowanie dziedzictwa kulturowego w swoim środowisku i inicjować działania związane z upowszechnianiem historii narodowej, regionalnej i lokalnej oraz promowaniem wartości chrześcijańskich i patriotycznych;
 • potrafi posługiwać się wybranym nowożytnym językiem obcym co najmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Po ukończeniu specjalizacji “Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” Absolwent

 • jest przygotowany do samodzielnego opracowywania i udostępniania akt w formie tradycyjnej i cyfrowej, zorganizowania i prowadzenia archiwum bieżącego, zarządzania dokumentacją w instytucji oraz stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • otrzymuje umiejętności pozwalające podjąć prace w archiwach zakładowych i składnicach akt, archiwalnych firmach usługodawczych, kancelariach, sekretariatach i biurach jednostek administracji państwowej i samorządowej, w urzędach państwowych, sądach i instytucjach kultury.

Po ukończeniu specjalizacji „Animacja kultury regionalnej i lokalnej” Absolwent

 • jest przygotowany do planowania, przygotowywania i realizacji inicjatyw i działań w obszarze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem działań o profilu historycznym, skierowanych do społeczności regionalnych i lokalnych, oraz służących zachowywaniu, badaniu i promowaniu regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego;
 • jest przygotowany do pracy związanej z animacją kultury w bibliotekach, muzeach, ośrodkach i wydziałach kultury, fundacjach i społecznych stowarzyszeniach kulturalnych i naukowych, instytucjach zachowujących i podtrzymujących pamięć i dziedzictwo kulturowe.

Absolwent studiów historycznych II stopnia

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej, a także umiejętności warsztatowe niezbędne do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej. Umie się posługiwać nowoczesnymi metodami badań historycznych;
 • dzięki zajęciom ze statystyki i demografii historycznej potrafi stosować metody gromadzenia i opracowania danych masowych z pomocą nowoczesnych technologii informatycznych;
 • posiada umiejętności prowadzenia systematycznej kwerendy naukowej i krytyki źródłoznawczej;
 • zna i stosuje właściwe metody zdobywania i opracowywania informacji źródłowych, a także posiada umiejętności pozyskiwania i krytycznej analizy dostępnej literatury przedmiotu;
 • potrafi posługiwać się wybranym językiem nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistycznym językiem z zakresu historii.

Po ukończeniu specjalizacji „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” Absolwent

 • jest przygotowany do pracy na stanowisku archiwisty;
 • posiada umiejętność opracowywania i udostępniania akt zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej;
 • zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży.

Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej Absolwent

 • posiada przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu historia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.